ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಶುಲ್ಕವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು
• 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ – POS ನ 4%
• 3-6 ತಿಂಗಳುಗಳು – POS ನ 3%
• 6 ರಿಂದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳು – POS ನ 2%

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

This site is registered on wpml.org as a development site.